Algemene

Algemene Voorwaarden van JADEYS gevestigd
Volume 115 Purmerend, KVK: 60740140

1.
Algemeen

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van JADEYS.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van JADEYS.
Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de
leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
JADEYS behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken 
van de looptijd te wijzigen.

1.3
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke
voorwaarden of bedingen van derden niet door JADEYS erkend.

1.4
JADEYS garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en
voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.
Levering

2.1
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2
In het kader van de regels van de koop op afstand zal JADEYS vertraging,
of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, 
dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling
bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en
ingebrekestelling te annuleren.

2.3
Aan de leveringsplicht van JADEYS zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan
zodra de door JADEYS geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder,
inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief.
Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5

Levering wordt verwerkt binnen 1-3 werkdagen en verzonden door POSTNL

3.
Prijzen

3.1
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd,
tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant 
tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3
Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4.
Gegevensbeheer

4.1
Indien u een bestelling plaatst bij JADEYS, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van JADEYS.
JADEYS houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2
JADEYS respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een
vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3
JADEYS maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. 
Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5.
Garantie en conformiteit

5.1
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid
en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

5.2
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten
en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen
van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst
op afstand.

5.3
De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is,
dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan JADEYS)
deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan JADEYS.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk 
tot maximaal 2 weken na levering aan JADEYS schriftelijk te worden gemeld. 
Terugzending van de zaken dien te geschieden in de originele verpakking 
(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie)en in nieuwstaat verkerend.
Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na
constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering
van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

5.4
Indien klachten van de afnemer door JADEYS gegrond worden bevonden, zal JADEYS
naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke
regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van JADEYS 
en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der
betreffende zaken, dan wel (naar keuze van JADEYS) tot het maximale in het desbetreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekering van JADEYS gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van JADEYS voor
enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding
in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

5.5
JADEYS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee
gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

5.6
Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens JADEYS in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden
heeft laten reparenren/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van JADEYS en/of gebruiksaanwijzing
op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of
zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

6.
Afbeeldingen en specificaties

6.1
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; 
o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc.
op de internetsite van JADEYS gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7.
Aansprakelijkheid

7.1
JADEYS is niet aansprakelijk schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan
door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de 
verpakking en/of raadpleeg onze website.

8.
Eigendomsvoorbehoud

8.1
Eigendom van alle door JADEYS aan de afnemer verkochte en geleverde zaken
blijft bij JADEYS zolang de afnemer de vorderingen van JADEYS uit hoofde van
de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet
heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden
uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de
afnemer de vorderingen van JADEYS wegens tekort schieten in de nakoming van
zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen
ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

8.2
De door JADEYS geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud
vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en
nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

8.3
De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.4
De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming
aan JADEYS of een door JADEYS aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin JADEYS
haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen
zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

8.5
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer 
verplicht JADEYS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

8.6
De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter. inzage
te geven aan JADEYS.

9

Onder de wettelijke bepalingen geld tevens dan de klant een herroepingsrecht volgens

de wettelijke norm heeft van 14 dagen.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop